Handel kryptowalutami w Polsce zwolniony z podatku PCC!!!

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży
lub zamiany waluty wirtualnej
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze
umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075).
§ 2. Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do umowy sprzedaży lub zamiany waluty
wirtualnej dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2019 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.
Minister Finansów: T. Czerwińska

źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1346