BitMarket24 sprzedany spółce z Londynu

Bitmarket24 poinformował w mailach do użytkowników o zmianie operatora. Treść maila poniżej:

„Informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. doszło do zmiany operatora Serwisu BitMarket24. Dalsze korzystanie z Serwisu będzie możliwe po zawarciu umowy z nowym operatorem Serwisu.

Szczegółowe informacje na temat zmiany operatora Serwisu oraz dalszych kroków, które należy w związku z tym podjąć znajdują się poniżej.

Dlaczego doszło do zmiany operatora Serwisu?

W dniu 20 marca 2018 r. dotychczasowy operator Serwisu – spółka BitMarket24 Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000500891, posiadająca numer NIP 6762473504 oraz numer REGON 123054680 („Dotychczasowy Operator”) zawarła umowę sprzedaży przedsiębiorstwa („Umowa Sprzedaży Przedsiębiorstwa”) ze spółką BM24 LTD z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, przy 85 Great Portland Street, London W1W 7LT, zarejestrowaną w Companies House pod numerem 11046035 („Nowy Operator”). Częścią sprzedawanego przedsiębiorstwa jest Serwis BitMarket24. Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży Przedsiębiorstwa do ostatecznej sprzedaży przedsiębiorstwa doszło w dniu 30 marca 2018 r. Od tej daty operatorem Serwisu BitMarket24 jest Nowy Operator.

Co dzieje się z moimi środkami na giełdzie?

Zmiana operatora Serwisu nie ma żadnego wpływu na stan Twojego Konta w Serwisie.

Czy zmienia się adres strony internetowej Serwisu?

Nie. Adres strony internetowej Serwisu pozostaje bez zmian.

Czy zmieniają się moje dane do logowania?

Nie. Dane do logowania pozostają bez zmian.

Co muszę zrobić żeby korzystać dalej z Serwisu?

To bardzo proste. Przy najbliższej wizycie w Serwisie będziesz mógł za pomocą jednego kliknięcia zawrzeć umowę z Nowym Operatorem i korzystać dalej z Serwisu. Jednocześnie natychmiastowemu rozwiązaniu ulegnie Umowa zawarta z Dotychczasowym Operatorem. Dzięki temu będziesz mógł płynnie kontynuować korzystanie z Serwisu pomimo zmiany operatora.

Czy muszę zawierać umowę z Nowym Operatorem?

Nie ma takiej konieczności. Jest to jednak niezbędne do dalszego korzystania z Serwisu.

Co jeżeli nie zdecyduję się na zawarcie umowy z Nowym Operatorem?

W takim przypadku będzie musiało dojść do rozwiązania Twojej Umowy na korzystanie z Serwisu. W zakresie rozwiązania umowy możliwe są cztery scenariusze:

Podczas najbliższej wizyty w Serwisie będziesz mógł rozwiązać Umowę na korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym;
Jeżeli nie zdecydujesz się na rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, podczas najbliższej wizyty w Serwisie będziesz możesz wybrać opcję wypowiedzenia Umowy przez Dotychczasowego Operatora w sposób przewidziany w Regulaminie. W takim przypadku otrzymasz od Dotychczasowego Operatora na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym oświadczenie o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzeniu. Po upływie 14 dni Umowa ulegnie rozwiązaniu;
Zawsze możesz wypowiedzieć Umowę w sposób przewidziany w Regulaminie, tj. poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia na adres e-mail [email protected] lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
Jeżeli nie zdecydujesz się na żaden z powyższych kroków, a jednocześnie nie zawrzesz umowy z Nowym Operatorem do dnia 16 kwietnia 2018 r. Dotychczasowy Operator dokona wypowiedzenia Umowy zgodnie z Regulaminem.

Co się stanie w przypadku rozwiązania Umowy?

Po rozwiązaniu Umowy będziesz mógł dokonać transferu Twoich środków zarejestrowanych na Koncie poza Serwis, na wskazany rachunek bankowy lub adres Kryptowaluty. Poza tym transferem nie będziesz mógł wykonywać innych czynności dotyczących Twoich środków. W żadnym wypadku rozwiązanie Umowy nie będzie skutkowało utratą Twoich środków.

Po dniu 30 kwietnia 2018 r. Dotychczasowy Operator przekaże Twoje środki w depozyt Nowemu Operatorowi. Po tej dacie transfery Twoich środków będą realizowane przez Nowego Operatora.

Po rozwiązaniu Umowy i przed ostatecznym transferem Twoich środków zawsze będziesz miał jeszcze możliwość zawarcia umowy na korzystanie z Serwisu z Nowym Operatorem. Po zawarciu takiej umowy będziesz mógł dalej normalnie korzystać ze swoich środków. Bez zawarcia tej umowy będziesz je mógł przetransferować jedynie na wskazany rachunek bankowy lub adres Kryptowaluty.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje?

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z działem pomocy pod adresem https://bitmarket24.pl/kontakt.html

O ile z treści zawiadomienia nie wynika inaczej, pojęcia używane w zawiadomieniu mają znaczenie nadane im w Regulaminie i Ogólnych Warunkach Użytkowania Serwisu BitMarket24”.