Bitbay wprowadza zmiany w regulaminie i polityce wewnętrznej

24.04.2020 roku giełda BitBay wprowadzi zmiany w swoim regulaminie i polityce wewnętrznej. Poniżej przedstawiamy tylko najważniejsze zmiany, jednak każdy użytkownik giełdy powinien się zapoznać z pełnym regulaminem opublikowanym na https://bitbay.net/pl/regulamin-bitbay-estonia.

BitBay wprowadza nowy regulamin

§ 3 Warunki świadczenia usług
Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę bitbay.net. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które BitBay nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązania umowy
Świadczenie Usługi wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie. Z chwilą kliknięcia przycisku „Zarejestruj się” w procesie rejestracji konta w Serwisie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi na czas nieoznaczony.

W celu zabezpieczenia zgromadzonych środków pieniężnych jak i kryptowalut na Kontach Użytkowników BitBay korzysta z zabezpieczeń opisanych w Serwisie w zakładce „Bezpieczeństwo”.
W celu prawidłowej weryfikacji Użytkownika i analizy mającej na celu przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, BitBay ma prawo korzystać z otwartych źródeł informacji dostępnych w Internecie oraz analizy metadanych.

BitBay przestrzega europejskiego i krajowego prawa dotyczącego AML/CFT to jest regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywy Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73), zmienionej następnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Przystąpienie Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez BitBay oznacza akceptację odpowiedniego stosowania powyższych regulacji.
Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi oraz rozwiązać umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w Regulaminie.

Po spełnieniu warunku określonego w ust. 14 powyżej, Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi składając oświadczenie o rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

BitBay może czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi w przypadku uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia przepisów prawa, Regulaminu, praw BitBay lub praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów do czasu wyjaśnienia czy naruszenie rzeczywiście miało miejsce oraz czy było ono istotne.
W przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw BitBay lub praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów BitBay ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi.

W przypadku naruszenia przepisów prawa oraz w sytuacji, gdy Użytkownik nie został prawidłowo zidentyfikowany lub zweryfikowany, rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi na podstawie ust. 17 powyżej następuje ze skutkiem natychmiastowym.
Z zastrzeżeniem ust. 18 powyżej, rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi na podstawie ust. 17 powyżej następuje z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym BitBay zastrzega, iż w okresie wypowiedzenia świadczenie Usługi oraz funkcjonalność Serwisu dla Użytkownika, któremu wypowiedziano umowę o świadczenie Usługi zostanie ograniczona wyłącznie do możliwości dokonania przez Użytkownika samodzielnej wypłaty środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika.

Z uwagi na fakt, iż BitBay jest podmiotem świadczącym usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi, a walutami FIAT, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym w szczególności przepisów unijnych wynikających z aktów prawnych wskazanych w ust. 10 powyżej oraz estońskiej ustawy z dnia 26 października 2017 r. o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Mając na względzie powyższe BitBay jest uprawiony do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w każdym przypadku, gdy korzystanie z Serwisu lub Usługi przez Użytkownika jest niezgodne z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu lub narusza wewnętrzne regulacje spółki w tym zakresie, opisane w treści Polityki wewnętrznej dostępnej na stronie Serwisu w zakładce Bezpieczeństwo.

W przypadku, gdy Użytkownik nie został prawidłowo zidentyfikowany lub zweryfikowany, rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi na podstawie ust. 20 powyżej następuje ze skutkiem natychmiastowym.

Z zastrzeżeniem ust. 21 powyżej, rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi na podstawie ust. 20 powyżej następuje z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym BitBay zastrzega, iż w okresie wypowiedzenia świadczenie Usługi oraz funkcjonalność Serwisu dla Użytkownika, któremu wypowiedziano umowę o świadczenie Usługi zostanie ograniczona wyłącznie do możliwości dokonania przez Użytkownika samodzielnej wypłaty środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika.

Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi do czasu wyjaśnienia przez BitBay, czy naruszenie przepisów prawa, Regulaminu, praw BitBay lub praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów rzeczywiście miało miejsce oraz czy było ono istotne.

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym oraz upływ okresu wypowiedzenia powoduje całkowite odebranie Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta Użytkownika. W celu wypłaty środków zgromadzonych przez Użytkownika na Koncie Użytkownika w Serwisie, Użytkownik winien zwrócić się do Działu Support BitBay za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy.

Wypłata środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika, zarówno w walucie FIAT jak i w kryptowalucie, zostanie dokonana zgodnie z dyspozycją Użytkownika, z zastrzeżeniem, że zwrot winien nastąpić odpowiednio na rachunek bankowy lub portfel należący wyłącznie do Użytkownika, po uprzednim zidentyfikowaniu oraz zweryfikowaniu.

W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży dyspozycji dla zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika w terminie wskazanym w ust. 25 powyżej, po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi, środki zgromadzone na rachunku stają się nieoprocentowanym depozytem.

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym może powodować usunięcie wszystkich danych z systemu teleinformatycznego BitBay wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że:
a) przepisy prawa stanową inaczej lub
b) usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego BitBay nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.

BitBay zastrzega, że w przypadku rozwiązania przez BitBay umowy o świadczenie Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nie nawiąże ponownie z Użytkownikiem żadnych relacji biznesowych w przyszłości, w tym nie zawrze umowy o świadczenie Usługi, a możliwość ponownej rejestracji w Serwisie będzie zablokowana.

BitBay uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego BitBay w przypadku:
a) otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,

b) uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności

W przypadku, o którym mowa w ust. 29 powyżej, BitBay niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.

W przypadku skierowania do BitBay przez jakikolwiek organ państwowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do istnienia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Estonia, jakiegokolwiek postanowienia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub kryptowalut Użytkownika, Konto Użytkownika zostanie zawieszone, a zgromadzone na nim środki zostaną przekazane na wspomniany wcześniej rachunek lub ich wypłata zostanie zablokowana do czasu wydania nowego postanowienia albo orzeczenia Sądu lub innego organu państwowego ostatecznie rozstrzygającego losy zablokowanych środków. Takie same konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki BitBay na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od w/w organu lub instytucji. W takim wypadku BitBay powiadomi Użytkownika o przyczynie zablokowania dostępu jego środków w terminie 7 dni od dnia ich zablokowania, o ile takie powiadomienie nie będzie stanowiło naruszenia prawa. BitBay na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom posiadane dane Użytkownika.

§ 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, przede wszystkim w celu prawidłowego wykonania Umowy.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników do celów, dla których dane te zostały pierwotnie zebrane. Jeżeli zmienił się pierwotny cel przetwarzania danych osobowych, dla których dane zostały zebrane, Administrator ma obowiązek przed takim dalszym przetwarzaniem poinformować użytkownika, zgodnie z art. 13 ust. 3 Rozporządzenia, a gdy zachodzi taka konieczność – odebrać od Użytkownika zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.”

Przypominamy, że prezentowane powyżej zmiany regulaminowe to nie cały regulamin. Zmian w regulaminie jest więcej. Zalecamy zapoznanie się w całości z nowym regulaminem giełdy BitBay.
https://bitbay.net/pl/regulamin-bitbay-estonia

Comments (No)

Leave a Reply